Giới thiệu

I/  Tôn chỉ, mục đích:
1. Nhóm CHIA SẺ YÊU THƯƠNG (CSYT) là nhóm được thành lập hoàn toàn tự nguyện, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng phù hợp quy định của pháp luật.
2. Quỹ CHIA SẺ YÊU THƯƠNG được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

II/ Chức năng, nhiệm vụ:
1. Vận động và tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của nhóm và quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn hoạt động của Quỹ CHIA SẺ YÊU THƯƠNG.
2. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ CHIA SẺ YÊU THƯƠNG để tổ chức thực hiện hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án của Quỹ CHIA SẺ YÊU THƯƠNG vì sự phát triển chung của cộng đồng, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 

III/ Các đối tượng được nhận hỗ trợ, tài trợ từ Quỹ, gồm:
1. Các cá nhân, hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người gia neo đơn, trẻ mồ côi.
2. Học sinh, sinh viên nghèo, khuyết tật, học giỏi, vượt khó.
3. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng thiết thực phục vụ đời sống cộng đồng.
4. Các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không có điều kiện chữa trị;
5. Trang bị phương tiện học tập cho các em vùng sâu, vùng xa và các trường học, trung tâm giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

IV/ Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ:
– Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm.
– Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ bao gồm: Mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.
– Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ được công khai, minh bạch và chịu sự kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.