Tổng kết bán gạo xây dựng Quỹ gạo Chia Sẻ Yêu Thương lần 22

Cảm ơn mọi người luôn chung sức,âm thầm ủng hộ để xây dựng Quĩ gạo – Chia sẻ yêu thương.Giúp đỡ,trợ cấp hàng tháng các hoàn cảnh già yếu,khuyết tật,neo đơn và không có khả năng lao động.
Nguyện cầu mười phương chư Phật chứng minh,gia hộ cho chúng con!
 

View post on imgur.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *